ข่าวสารองค์กร

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

อบรมสัมมนาหัวข้อเรื่องการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร

อบรมหัวข้อการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร
ในวันที่ 23-24 เมษายน 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานอบรม ห้องสัมมนาสำนักงานใหญ่

TOP